CLIMANOVA NV - Gent.

Artikel 1 ALGEMEEN

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen CLIMANOVA en haar klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling / opdracht.  Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

De niet-toepassing door CLIMANOVA van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geenszins als een verzaking aan deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van onze personeelsleden en/of vertegenwoordigers verbinden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging. 

Artikel 2 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Alle offertes van CLIMANOVA zijn vrijblijvend en verbinden haar niet. Orders van een klant binden CLIMANOVA evenmin. Tussen CLIMANOVA en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening door CLIMANOVA van een orderbevestiging of een schriftelijke overeenkomst. Indien CLIMANOVA evenwel schriftelijk meedeelt de opdracht te aanvaarden, wordt, behoudens bezwaar binnen de 8 dagen daartegen door de klant, geacht dat partijen een overeenkomst hebben gesloten.

Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene wijzigingen in de werkzaamheden (zie verder art. 4.1.). Indien de scope van de opdracht door de klant dusdanig wordt gewijzigd lopende de opdracht zal een nieuwe offerte worden opgesteld ter goedkeuring.

Offertes geschieden op basis van op het moment van aanbieden geldende tarieven (in EUR) en zijn exclusief BTW. De offerte zal een geldigheidsduur hebben van maximum 2 maanden na datum van uitgifte.

De offerte / opdrachtbevestiging bepaalt de inhoud van de opdracht van CLIMANOVA, behoudens wijzigingen en aanvullingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

2.2. CLIMANOVA zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CLIMANOVA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

CLIMANOVA zal alle nodige voorzorgmaatregelen treffen.

De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig worden verstrekt. De klant is tevens verantwoordelijk voor de correctheid van deze aangeleverde gegevens en de tijdigheid waarin deze info wordt aangeleverd. Bij gebreke aan naleving van deze verbintenis zal CLIMANOVA het recht hebben de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele bijkomende kosten/prestaties vallen ten laste van de klant.

De klant is tot slot verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen en/of behouden van alle nodige vergunningen welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden op een normale wijze, alsook het beschikbaar stellen van toegangswegen naar het werkterrein. De klant is verantwoordelijk voor de mogelijkheid tot toegang tot de werf.  Alle mogelijke gevolgen (boetes, schadevergoedingen, etc.) ingevolge het niet naleven door de klant van deze paragraaf zullen enkel ten laste van de klant zijn.

2.3. Klachten moeten – op straffe van onontvankelijkheid –  schriftelijk aan CLIMANOVA gericht worden binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur. De klant is, ondanks het formuleren van een klacht, wel gehouden tot betaling van de factuur vóór de vervaldag.

Artikel 3 MATEN. GEWICHTEN TEKENINGEN AFBEELDINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS 

De in onze aanbiedingen. folders, gidsen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, inbegrepen de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn 
vrijblijvend, tenzij door ons schriftelijk en uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.

Tot  het gebruik blijven wij (alleen)gerechtigde ongeacht of voor deze gegevens aan derden kosten in rekening zijn gebracht. Zij mogen aan derden zonder onze toestemming niet ter hand worden gesteld, worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

Artikel 4 PRIJZEN EN BETALING

4.1. Door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, heffingen en belastingen, berekend  volgens de bij ons geldende normale arbeidstijden. 

Indien na de datum van de aanbieding of overeenkomst een of meer der kostprijsbepalende  factoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit tengevolge van voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te 
passen. Tenzij anders is aangegeven worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd. 

Alle facturen zijn, behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding op de factuur, betaalbaar op hun vervaldag. 

4.2. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% per jaar. Daarenboven wordt, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 12%, met een minimum van € 125,00, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt.

Iedere klacht omtrent een factuur dient, op straffe van onontvankelijkheid, aangetekend te worden overgemaakt uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, vergezeld van de eventuele bewijsstukken van staving op de zetel van CLIMANOVA.

In geval de klant nalaat één (zelfs gedeeltelijk) of meerdere facturen te betalen, heeft CLIMANOVA het recht om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle contracten als ontbonden in het nadeel van de klant te beschouwen, alle verdere leveringen te schorsen en op kosten van de klant alle bewaringsmaatregelen te treffen, onverminderd alle rechten en vorderingen.

Bij ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling zal CLIMANOVA in elk geval gerechtigd zijn op de totale prijs van de bestelling, onverminderd het recht van CLIMANOVA om vergoeding van eventueel hogere schade te bekomen.

Bij gebreke aan betaling van een deel of het geheel van een factuur op de vervaldag zullen alle andere nog niet  vervallen schuldvorderingen ten aanzien van de klant van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

Artikel 5 LEVERING

Al onze leveringen binnen België geschieden op de conditie "vrachtvrij afleveradres" .

Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons het recht voor vrachtkosten in rekening te brengen en zal  door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten  van de levering bij ons geldende toeslagtarief. De zakenreizen voor risico van de klant. Zodra de zaken ons magazijn verlaten hebben en bij levering op aanvoer van  derden de fabrieken en magazijnen van deze derden verlaten hebben, zijn de zaken voor risico van de klant. Wij zijn bevoegd de zaken voor rekening van de klant  tegen door ons te bepalen risico's te dekken. 

Artikel 6 EMBALLAGE  

De verpakkingskosten kunnen door ons extra in rekening worden gebracht, tenzij de zaken  door ons in een fabrieksverpakking worden geleverd waarvoor onze leverancier ons niet separaat belast. Door ons berekende emballage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd, 
mits deze in goede staat en binnen een maand na de datum van levering vrachtvrij is  geretourneerd. 

Artikel 7 LEVERTIJDEN

De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Afgezien van de  gevallen waarin wij een garantie hebben verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden.

Bij overmacht en andere omstandigheden van  overeenkomstige aard waarbij naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd- daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. 

Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op schadevergoeding. Indien  aflevering niet heeft plaatsgevonden binnen zes maanden nadat 
de overeenkomst tot stand is gekomen hebben de klant en wij het recht de overeenkomst te ontbinden. Dat recht bestaat ook indien de overeenkomst inmiddels ten dele is uitgevoerd. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel in gedeelten uit te 
voeren. Indien wij in gedeelten leveren zijn wij gerechtigd in gedeelten te factureren en daarvan betaling te verlangen. Op deelfacturen zijn de overeengekomen betalingsvoorwaarden van toepassing. Voor een overeenkomst waarbij levering op afroep is overeengekomen geldt dat de zaken zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen 
zullen worden afgenomen over de tijd die voor de levering van het geheel is overeengekomen. Neemt de klant de zaken niet in ontvangst zoals is overeengekomen dan is hij  zonder ingebrekestelling door ons in verzuim en is artikel 8 van overeenkomstige 
toepassing.

Artikel 8 OVERMACHT

CLIMANOVA is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst door CLIMANOVA geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van CLIMANOVA, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking of lock-out, brand, overstroming, uitzonderlijk hoog ziekteverzuim, communicatie- of transportstoringen en bedrijfsstoringen. CLIMANOVA is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Daarenboven is CLIMANOVA niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van haar verbintenissen indien deze niet- of gebrekkige uitvoering verband houdt met gewijzigde economische of andere omstandigheden die CLIMANOVA op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst niet heeft voorzien en waardoor de uitvoering van de overeenkomst, zoals tussen partijen overeengekomen, in ernstige mate wordt verzwaard of onmogelijk wordt gemaakt. Aangezien de verbintenissen van de Klant jegens CLIMANOVA in essentie uit een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de Klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van CLIMANOVA opgeschort. Ingeval de overmacht langer dan drie (3) maanden zou duren, is de klant gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat CLIMANOVA echter tot betaling van enige vergoeding aan de Klant kan worden gehouden.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Indien CLIMANOVA aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de klant uit welke hoofde ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in deze algemene voorwaarden is bepaald. CLIMANOVA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:

  • schade die het gevolg is van foutieve/ onvolledige informatie.
  • conclusies die derden verbinden aan de door CLIMANOVA verstrekte gegevens.

De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst die hun oorzaak vinden in handelingen van de klant (vb. niet tijdig aanleveren van alle informatie, incorrecte informatie,...).

9.2. Ingeval CLIMANOVA aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CLIMANOVA beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van CLIMANOVA in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

9.3. CLIMANOVA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. CLIMANOVA is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden.

9.4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt CLIMANOVA niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen/diensten zal maken en kan CLIMANOVA hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. De klant is exclusief aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de gekochte goederen/diensten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen/diensten aanwendt.

9.5. De klant vrijwaart CLIMANOVA voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de klant verstrekt materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 VERPLICHTINGEN KLANT

Iedere toerekenbare tekortkoming van, of niet nakoming door de klant van zijn  verplichtingen jegens ons, doet ons gerechtigd zijn, zonder verdere ingebrekestelling, de 
overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, onverminderd ons recht tot  vordering van nakoming en/of schadevergoeding. Bovendien zijn wij gerechtigd, alle andere  met klant gesloten overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren  zonder tot enige schadevergoeding, hoe ook genoemd, gehouden te zijn en onverminderd 
ons recht op schadevergoeding en op betaling voor door ons reeds geleverde zaken en prestaties. Ieder geval waarbij een vordering van ons op klant terstond opeisbaar wordt, kan dit artikel van toepassing doen zijn. 

Artikel 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

11.1 De geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de klant aan alle verplichtingen jegens ons, waaronder eventuele verplichting tot betaling van rente, vergoedingen en  kosten, heeft voldaan, ongeacht of de geleverde goederen al of niet zijn verwerkt of  gemonteerd. 

11.2 Tot meerder zekerheid van onze vorderingen zijn wij gerechtigd op alle door ons  geleverde zaken een bezitloos pandrecht te vestigen. De klant dient hieraan op  eerste verlangen van ons alle medewerking te verlenen. 

11.3 De klant is gerechtigd de aan ons toebehorende en aan hem geleverde zaken  op rechtmatige wijze aan derden te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf, doch op eerste verzoek van ons is hij verplicht de op de derde door de verkoop ontstane  vordering aan ons te cederen en deze cessie aan de derde bekend te maken per aangetekend  schrijven. Bij gebreke van medewerking door de klant machtigt hij ons voor nu en  alsdan, voor zijn rekening en risico, de vordering van hem op de derde te innen. 

11.4 Zaken die nog onze eigendom zijn mogen niet worden verpand of bezwaard.

11.5 Indien dezelfde soort zaken geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden  de bij de klant aanwezige zaken geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. 

11.6 Klant machtigt ons voor nu en alsdan goederen die nog ons eigendom zijn en  die nog niet door hem zijn verkocht op ons eerste verzoek, voor zijn rekening en risico, uit  zijn magazijn of opslagplaats terug te nemen, indien hij weigert of niet in staat is aan zijn  betalingsverplichtingen te voldoen. 

Artikel 12 ONTBINDING

12.1 CLIMANOVA heeft het recht de overeenkomst met de klant ten allen tijd, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke ingebrekestelling, zonder ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant; (iv) indien de zeggenschap over de klant verandert; (v) indien beslag gelegd op (een gedeelte van) de vermogensbestanddelen van de klant. CLIMANOVA behoudt zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die CLIMANOVA heeft geleden en worden alle vorderingen van CLIMANOVA op de klant onmiddellijk opeisbaar.

12.2 De klant heeft enkel het recht de overeenkomst met CLIMANOVA te ontbinden ingeval van zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van CLIMANOVA. Indien de klant zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dan dient hij CLIMANOVA daarvan per aangetekend schrijven in kennis te stellen binnen de 7 dagen nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven.

Artikel 13 PRIVACY

CLIMANOVA zal in het kader van de contractuele relatie met de klant persoonsgegevens registreren betreffende de klant, m.n.: e-mailadres, adres, telefoonnummer en in voorkomend geval het BTW- nummer. De klant geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken.

CLIMANOVA zal deze persoonsgegevens verwerking conform de GDPR-regelgeving met volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van de gemaakte en verwerkte bestellingen en direct marketing van CLIMANOVA.

Elke klant heeft inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van CLIMANOVA. De klant zal het verzoek daartoe per gedateerde en ondertekende brief aanvragen.

Artikel 14 MATERIAALFOUTEN, FABRIEKSGARANTIES, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

14.1 Onze aansprakelijkheid kan uitsluitend betrekking hebben op uitgevoerde  werkzaamheden en geleverde zaken, voor zover door ons ontworpen, en voorts, buiten de  aansprakelijkheid waartoe wij wettelijk gehouden zijn, slechts voor zover het een door ons  gemaakte ernstige fout betreft, tenzij wij aantonen, dat de fout onder de desbetreffende  omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en  wijze van vakuitoefening niet had kunnen worden vermeden. 

14.2 Door ons wordt nimmer verdergaande verplichtingen aanvaard, respectievelijk  garanties verleend dan de verplichting tot het (naar keuze en te onzer beoordeling) binnen  een periode van 6 maanden vervangen, dan wel crediteren, dan wel repareren van het  geleverde product waaraan materiaalfouten kleven. Met name kunnen wij nimmer voor  enige vergoeding van welke schade, hoe ook genoemd, en van welke aard dan ook worden  aangesproken.   

14.3 Indien zaken worden geleverd die betrokken zijn van onze leveranciers, dan kunnen  wij nimmer worden aangesproken voor een garantie of vergoeding die de garantie of  vergoeding die onze leverancier verleent te boven gaat. In het laatste geval zijn wij  gerechtigd de klant naar onze leverancier, ter verdere afhandeling van de claim, te  verwijzen. 

14.4 De klant vrijwaart ons voor alle schaden. kosten en interesten, welke voor  ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de  door ons geleverde zaken. 

14.5 Wij sluiten de aansprakelijkheid voor onze producten uit indien deze zijn vervaardigd  in overeenstemming met dwingende overheidsvoorschriften of de schade te wijten is aan  het ontwerp van een product waarin onze zaken bestanddeel zijn. 

14.6 Onze aansprakelijkheid zal verminderen indien de schade is veroorzaakt door zowel een gebrek aan ons product als door de schuld van de klant of diens  rechtsopvolger of degene waarvoor de klant aansprakelijk is.

14.7 Wij zullen ingeval van aansprakelijkheid voor foutieve levering van zaken door leveranciers of diensten van onderaannemers, alvorens hiervoor zelf tot schadevergoeding  te hoeven over te gaan, in de gelegenheid worden gesteld de leverancier of de  onderaannemer aansprakelijk te stellen of te doen stellen. In geval van daaruit voortvloeien- de gerechtelijke procedures zullen wij worden geacht als lasthebber van de klant  op te treden en zal de klant akkoord gaan met de uitspraak in eventuele laatste  instantie. 

Artikel 15 RECLAMATIES EN RETOURNERING VAN ZAKEN 

15.1 Onverminderd het hierna bepaalde, geldt dat de klant aanstonds na onze  aflevering van de zaken gehouden is deze te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de zaken overeenkomstig de order worden 

afgeleverd. In geval van reclamaties worden door ons geleverde zaken uitsluitend retour  gehaald, resp. retour genomen, nadat vooraf overleg met een onzer verkoopmedewerkers  heeft plaatsgehad; dit is ook van toepassing indien wij ons ermee akkoord verklaren dat  zaken ter reparatie worden geretourneerd zonder dat er van een reclamatie sprake is. 

Indien het reclamaties betreft wegens verkeerd geleverde of verpakte zaken, die beschadigd  zijn afgeleverd, moet de reclamatie door de klant schriftelijk, vergezeld van de  betrokken paklijst, bij ons worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de aflevering;  een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat  verkeert. Indien de zaken door de klant zijn gemonteerd of verwerkt wordt  reclamatie, ongeacht op welke grond dan ook , door ons niet meer geaccepteerd, ook wordt  deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanig geval zijn wij tot generlei  tegemoetkoming gehouden. Reclamaties kunnen uitsluitend schriftelijk en binnen de 

gestelde termijn worden ingediend. Beschadigde zaken die onverpakt zijn, moeten bij de  aflevering reeds door de klant geweigerd te worden. 

15.2 Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur,  dan kunnen de kosten die daarbij eventueel voor ons ontstaan, aan de klant in 

rekening worden gebracht.   

15.3 Indien aan ons zaken ter reparatie worden toegezonden, zonder dat van een reclamatie  sprake is, dan zijn de kosten van de reparatie en de verzending voor de klant. 

15.4 In gevallen die uitsluitend te onzer beoordeling staan, kunnen om andere dan de  hiervoor vermelde redenen door ons geleverde zaken door ons worden retour genomen en  gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder dan dertig dagen, de zaken zich nog in  de oorspronkelijke staat bevonden en behoren tot ons voorraad-assortiment. Speciaal voor  de klant bestelde zaken worden nimmer retour genomen. In geval van creditering  zoals in dit lid bedoeld berekenen wij aan de klant crediteringskosten van 3% van  de waarde van de zending met een minimum van € 10,-, met dien verstande dat voor  apparaten met een waarde van meer dan € 250,-- een vast bedrag van  € 25,- per apparaat in rekening wordt gebracht. Er wordt een bedrag in rekening gebracht  met als omschrijving "crediteringskosten" (omvattende vracht- en administratiekosten). 

15.5 Het indienen van reclamaties ontheft de klant niet van betaling  overeenkomstig de factuur. Het onder artikel 12 bepaalde doet geen afbreuk aan de overige  bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK   

Alle overeenkomsten aangegaan met CLIMANOVA worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Gent, onverminderd het recht voor CLIMANOVA om het geschil te laten beslechten door de rechtbank bevoegd krachtens het gemeen recht.

Artikel 17  Slotbepalingen. 

17.1 In alle gevallen waarin een door ons gesloten overeenkomst ingevolge deze algemene  voorwaarden kan worden ontbonden of geannuleerd, geschiedt dit zonder rechtelijke  tussenkomst.

17.2 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden bij rechtelijke uitspraak ongeldig  of onverbindend mocht worden verklaard, behouden de overige bepalingen volledige  gelding. 

17.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen resp. aan te  passen.